Organizing Committee

David Banks
Duke University
Xiaoming Huo
Georgia Tech
Wenjing Liao
Georgia Tech
Arkadi Nemirovski
Georgia Tech
Santosh Vempala
Georgia Tech
The Hong Kong University of Science and Technology
Huan Xu
Georgia Tech
Yale University